KUP KARNET

§ 1. Postanowienia początkowe

1. Właścicielem Klubu Fit Your Life (dalej zwany: Klubem) jest  firma F.W. Gaz Serwis, NIP: 645-100-06-72.

2. “Regulamin korzystania z Klubu Fit Your Life” (dalej zwany: Regulaminem) jest jedynym obowiązującym regulaminem dotyczącym korzystania z Klubu.

3. Osoby uczestniczące w zajęciach i korzystające z urządzeń klubu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu po jego wcześniejszej akceptacji.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestniczyć w zajęciach i korzystać z urządzeń Klubu może osoba, która:

  • ukończyła 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność lub
  • ukończyła 15 lat – za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub
  • nie ukończyła 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Oprócz wymogów wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu korzystać z regulaminu może osoba, która:

  • posiada kartę stałego klienta i ważny karnet lub
  • wykupiła jednorazowe wejście na siłownię lub
  • posiada kartę Benefit Systems lub inny akceptowalny przez Klub system płatności.

3. Koszt związany z uczestnictwem w zajęciach i korzystaniem z urządzeń Klubu określony został w Cenniku, stanowiącym integralną część Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach i korzystania z urządzeń Klubu należy:

  • zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie,
  • zapoznać się z instrukcjami użytkowania oraz obsługi sprzętu sportowego znajdującego się w Klubie.

5.Pracownicy klubu mogą sprawdzić tożsamość Klientów,na co Klienci wyrażają zgodę.

§ 3. Karta stałego klienta, oferta lojalnościowa i karnet

1. Z Karty stałego klienta (dalej zwana Kartą) korzystać może wyłącznie jej właściciel.

2. Klient Klubu może uzyskać ofertę lojalnościową (zgodnie z Cennikiem) po 3 miesiącach nieprzerwanego korzystania z karnetów.

3. Klient Klubu traci ofertę lojalnościową, w przypadku gdy przerwa między wykupionymi karnetami przekracza 10 dni.

4. W celu korzystania z karnetu klient Klubu musi wcześniej założyć Kartę.

5. W celu założenia Karty należy podać następujące dane: imię, nazwisko, nr dowodu/dokumentu tożsamości oraz nr telefonu kontaktowego.

6. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach lub korzystania z urządzeń Klubu należy poinformować Klub o wszelkich chorobach i dolegliwościach.

7. Koszt Karty wynosi jednorazowo 20 zł. Taka sama opłata pobierana jest za wyrobienie zgubionej lub zniszczonej Karty.

8. Klient Klubu podpisuje się czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie Karty.

9. Karnet wykupiony zostaje na okres 30 dni i musi zostać wykorzystany w tym okresie. Za niewykorzystany karnet nie należy się zwrot pieniędzy. Niewykorzystane dni nie przechodzą na okres kolejnego karnetu.

10. Istnieje możliwość nieodpłatnego zawieszenia karnetu na łączny okres 7 dni w przeciągu 12 miesięcy. Chęć zawieszenia karnetu należy zgłosić w recepcji Klubu przed planowaną nieobecnością.Zawieszeniu mogą ulec wyłącznie aktywne karnety.

11. Klient Klubu nie może nikomu udostępniać swojej Karty, ani zezwalać na jej użycie osobom trzecim.

12. W przypadku stwierdzenia, że uczestnikiem zajęć lub osobą korzystają z urządzeń Klubu nie jest osoba, która wykupiła karnet, Klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

13. Klient Klubu powinien niezwłocznie powiadomić Klub o zgubieniu Karty.

14. W przypadku niestosowania się do Regulaminu, Karta może zostać zawieszona czasowo lub na stałe.

§ 4. Uczestnictwo w zajęciach i korzystanie z urządzeń – warunki

1. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach i korzystania z urządzeń należy zameldować się w recepcji i pozostawić tam Kartę na okres ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście lub zarejestrować wizytę w systemie Benefit Systems zgodnie z regulaminem jego użytkowania.

2. Przed wyjściem z budynku Klubu należy zwrócić kluczyk z szatni i ewentualnie odebrać Kartę.

3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia przez Klienta kluczyka do szatni naliczona zostanie opłata w kwocie 50 zł.

4. Przed wejściem na salę ćwiczeń przedmioty wartościowe należy zdeponować w sejfie przy recepcji.

5. Klient zobowiązany jest do opróżnienia szafki i zabrania swoich rzeczy z sejfu przed wyjściem z Klubu.

6. Wstęp na salę ćwiczeń możliwy jest wyłącznie w stroju sportowym oraz w zmiennym i czystym obuwiu sportowym (twarda, płaska podeszwa niepozostawiająca śladów).

7. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nieuprawnione przez Klub

8. Zabrania się wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji odurzających.

9. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (dotyczy także e-papierosów).

10. Zabrania się wprowadzenia na teren klubu zwierząt.

11. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu broni, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, pirotechnicznych oraz niebezpiecznych narzędzi.

12. Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu handlu i akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności bez zgody właściciela Klubu.

13. Organizowanie zawodów sportowych oraz wykorzystanie obiektu Klubu w innym celach możliwe jest jedynie za pisemną zgodą właściciela Klubu.

14. Klienci Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Klubu. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłaszane w recepcji.

15. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa, Klient podczas korzystania z natrysków powinien używać ochraniaczy na stopy z antypoślizgową powierzchnią.

16.Klienci uczestniczący w niektórych formach zajęć mogą być narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

17. Klient nie może korzystać z obiektu Klubu, w przypadku gdy jest w stanie choroby zakaźnej, infekcji lub innej dolegliwości, która mogłaby mieć wpływ na życie, zdrowie i komfort innych osób przebywających na terenie Klubu.

18. Klient przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien poinformować trenera lub prowadzącego zajęcia o wszelkich dolegliwościach.

19. Ze względu na zasady higieny oraz zalecenia konserwacyjne urządzeń, w tym sprzętu sportowego, obowiązkowe jest używanie podczas ćwiczeń ręczników.

20. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy prawidłowo zawiązać sznurowadła, ściągnąć biżuterię, a w szczególności bransoletki i łańcuszki oraz upiąć długie włosy.

21. Ręcznik oraz części stroju sportowego trzymać należy z dala od ruchomych części urządzenia.

22. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach lub korzystania z urządzeń Klubu Klient powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek należy powiadomić o tym fakcie personel Klubu. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub niesprawnych.

23. Urządzenia na terenie Klubu mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

24. Przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach lub korzystania z urządzeń Klubu Klient powinien upewnić się, iż przyjęta pozycja do ćwiczeń jest prawidłowa.

25. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wykonać odpowiednią rozgrzewkę.

26. Klienci zobowiązani się wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. wykonywać ćwiczenia z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem obligatoryjnie należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.

27. Klienci uczestniczący w zajęciach lub korzystający z urządzeń Klubu, w przypadku gdyby źle się poczuły w trakcie ćwiczeń, są zobowiązane natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.

28. Zabrania się w szczególności zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy oraz gwałtownego opuszczania ciężarów.

29. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych.

30. Po skorzystaniu ze sprzętu należy odnieść go na wyznaczone miejsce.

31. Podczas uczestnictwa w zajęciach i korzystania z urządzeń Klubu należy zachować ostrożność względem innych użytkowników oraz sprzętu i sali ćwiczeń.

32. Personel ma prawo wyprosić z terenu Klubu Klientów łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, a poniesiona wcześniej opłata nie zostanie im zwrócona, pomimo niewykorzystania w pełni karnetu.

33.Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe,które uniemożliwiają klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć lub karnetu.

§ 5. Odpowiedzialność Klienta i Klubu

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu przez Klientów.

2. Przed rozpoczęciem uczestnictwa i korzystania z urządzeń Klubu należy zasięgnąć opinii lekarza o możliwości uprawiania sportu i wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. Dla własnego bezpieczeństwa Klient powinien wykonać odpowiednie badania lekarskie, w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z oferty Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i inne rozstroje zdrowia związane z przeciwwskazaniami medycznymi do wykonywania ćwiczeń oraz z błędnym wykonywaniem ćwiczeń.

3.Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za sposób uczestnictwa w zajęciach i korzystania z urządzeń przez Klienta.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych Klientów Klubu.

6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sejfie, szafkach oraz szatni

7. Zabrania się wnoszenia na salę ćwiczeń rzeczy prywatnych. W przypadku ich uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży Klub nie ponosi odpowiedzialności.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu oraz na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń.

9. W przypadku osób, o których mowa § 2 ust. 1 pkt. 2) i 3), odpowiedzialność ponoszą ich przedstawiciele ustawowi.

§ 6. Zajęcia fitness i cross

1. Przy wykupie karnetu na zajęcia fitness i cross należy zarezerwować uczestnictwo w poszczególnych zajęciach.

2. W ciągu trwania ważności karnetu możliwe jest dokonywanie zmian wcześniej wybranych zajęć.

3. Klient ma obowiązek zgłoszenia nieobecności, na co najmniej 3 godziny przed zajęciami. Nieodwołane w wyżej przewidziany sposób zajęcia uznaje się za wykorzystane.

4. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

§ 7. Przepisy końcowe

1. Klub jest uprawniony do utrwalania wizerunku swoich obiektów w celach reklamowych i promocyjnych, przy czym w przypadku jednoczesnego utrwalenia wizerunku Klienta możliwe jest bezpłatne jego (wizerunku Klienta) wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych.

2. Na terenie Klubu ze względów bezpieczeństwa funkcjonuje system monitoringu. Klub ma możliwość rejestrowania za pomocą kamer obrazu na terenie całego obiektu. Klub nie ma obowiązku udostępniania nagrania Klientom.

3. W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamykania obiektów w celu wykonania prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania.

4. Klub ma prawo zmiany harmonogramu zajęć, osoby prowadzącej oraz odwołania zajęć w dowolnym momencie.

5.Dostępność strefy do zajęć indywidualnych może zostać ograniczona do czasu,gdy nie odbywają się tam zajęcia grupowe.

6.Oferta zajęć grupowych jest zmienna i stale dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania.Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych Klub umieszcza na swojej stronie internetowej.

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej http://www.fityourlife.pl/.

8. Instrukcja związana z systemem ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcja użytkowania oraz obsługi sprzętu sportowego dostępna jest w recepcji Klubu.

9. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

10. Regulamin jest własnością właściciela Klubu. Kopiowanie fragmentów lub całości treści bez zgody właściciela jest zabronione.

Skontaktuj się z nami

x

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.